MINIMAL Template Joomla 4 เรียบง่าย แต่โดดเด่นอย่างมีสไตล์

thzh-CNen

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบของ CareerVio พัฒนาขึ้นโดยบริษัท พาวส์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้บริการสมัครเรียนผ่านระบบการเรียนแบบออนไลน์ hub.careervio.com หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ (“บริการ”) สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสมัครเรียน (“ผู้ใช้”) โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการ นอกจากนี้ ข้อตกลงฉบับนี้มีการเชื่อมโยงไปยัง ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้รับบริการ ซึ่งบริษัทถือเสมือนว่า ประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงโครงการฉบับนี้ โดยเมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ถือว่าผู้ใช้รับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว

 

 

ผู้ใช้จะสมัครสมาชิกได้อย่างไร

 

ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มที่เรากำหนด เพื่อให้เราดำเนินการสร้างบัญชี บันทึกข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก และส่ง Username Password ทางอีเมล โดยเราสนับสนุนให้ผู้ใช้ใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำและไม่เดาง่ายจนเกินไปเพื่อให้แตกต่างจากรหัสผ่านที่ผู้ใช้เคยใช้ในบริการอื่น ๆ

 

ผู้ใช้จะรักษาอีเมล Username Password และ/หรือรหัสผ่านของการลงทะเบียนใช้บริการไว้เป็นความลับ และจะไม่โอนสิทธิ์การใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นใด หากผู้ใช้ฝ่าฝืนเงื่อนไขให้ถือว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้เอง และมีผลผูกพันในทางกฎหมาย แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรมหรือใช้งานดังกล่าวก็ตาม ซึ่งเราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ให้คงความถูกต้อง สมบูรณ์ หากผู้ใช้พบว่ามีการใช้ข้อมูลสมาชิกของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสงสัยว่ามีผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

 

ผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเราบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น และค่าบริการในการเชื่อมต่อต่าง ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและบริการเกี่ยวกับโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้ระบบของเราแต่อย่างใด

 

ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง และเป็นความจริง หากมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้องผู้ใช้สามารถแจ้งเราทราบทันที ผ่านช่องทางที่เราให้บริการ เพื่อให้เราดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ให้เป็นถูกต้อง โดยเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เราอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ในการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ

 

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้ข้อมูล Username Password ในการการยืนยันตัวตนและการเข้าสู่ระบบเดียวกันเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) ซึ่งใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับเราในการลงทะเบียนสมัครเรียนกับ บริษัท พาวส์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อสร้างและจัดการบัญชี ซึ่งรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ ช่องทาง และแอปพลิเคชัน ที่เราเข้าร่วมได้

 

ผู้ใช้ตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต (Electronic/internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชันที่เราจัดทำขึ้นมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

 

 

เด็กสามารถสมัครสมาชิกกับเราได้หรือไม่

 

บริการของเรา เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการด้านการศึกษา เราจึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน และเรามั่นใจว่า บริการที่เราพัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการเรียน การสอบ การพัฒนาความรู้ของผู้ใช้ ซึ่งแม้การสมัครเรียนเป็นกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองตามกฎหมายก็ตาม แต่เราแนะนำว่าการที่ผู้ใช้จะเข้ารับบริการนั้นควรต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำ ควบคุมดูแล และขออนุญาตจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนสมัครใช้บริการกับเรา

 

เราได้พยายามที่จะอำนวยความสะดวกตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น การให้ผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 10-20 ปี ขึ้นไปสมัครเรียนตามความต้องการของผู้ใช้ด้วยตนเอง โดยเราจะส่ง SMS เพื่อแจ้งผู้ปกครองของผู้ใช้ให้รับทราบผลการลงทะเบียน ดังนั้น หากผู้ปกครองได้รับข้อมูลที่เราส่งให้ เราขอให้คำแนะนำว่า ผู้ปกครองควรดำเนินการตรวจสอบ และสอดส่องว่าบุตรหลานของท่านสมัครเรียนกับเราด้วยความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดี ดังที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการบริการและประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้ใช้บริการ อนึ่ง หากผู้ปกครองได้รับข้อความ (SMS) แจ้งผลการลงทะเบียนแล้ว มีความประสงค์จะคัดค้านการลงทะเบียนของผู้ใช้ ผู้ปกครองสามารถแจ้งให้เราทราบ ก่อนเวลาที่ผู้ใช้จะยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มเรียนตามบริการที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ และเมื่อเราพิจารณาแล้วอนุมัติตามคำคัดค้านของผู้ปกครอง เราจะดำเนินการคืนเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายคืนเงิน และเราจะลบบัญชีของผู้ใช้ทันที

 

ในกรณีผู้ใช้มีอายุ ตั้งแต่ 10-20 ปี ผู้ใช้ตกลงและรับรองว่า ก่อนการสมัครลงทะเบียน ผู้ใช้ได้แจ้งผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินค่าค่าบริการแล้ว โดยผู้ใช้สามารถทำการลงทะเบียนด้วยตนเอง และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยหากผู้ใช้เจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้เรามีความเสี่ยงทางกฎหมาย ทางธุรกิจ หรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่เรากำหนด เรามีสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนและระงับสิทธิ์ในการใช้บริการทั้งหมด และอาจดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่เรามีสิทธิ์เช่นนั้น

 

ในกรณีที่ผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เรามีสิทธิ์ขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจเป็นผู้กระทำแทนผู้เยาว์แสดงความยินยอม เพื่อใช้ในการลงทะเบียนหรือเพื่อการสมัครสมาชิก ดังนั้น ในบางกรณีเราอาจร้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากผู้ใช้หรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ปฏิเสธในการให้ความยินยอมในเอกสารนั้น เราจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกนั้น

 

 

ผู้ใช้สามารถแบ่งปันบัญชีของผู้ใช้ให้คนอื่นได้หรือไม่

 

บัญชีของเราไม่ควรถูกแบ่งปันให้กับใคร หากผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลสมาชิกของผู้ใช้ให้ผู้อื่น บุคคลนั้นอาจจะควบคุมบัญชีของผู้ใช้ได้ และเราจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริง และในทางกลับกัน ผู้ใช้ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการสมัครเรียนกับเราได้ เนื่องจากข้อมูลของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลสมาชิก และข้อมูลคอร์สเรียนที่ผู้ใช้ได้สมัครเรียน จะถูกบันทึกกับบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ อาจมีผลกระทบกับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ การประเมินผลการเรียน การออกใบรับรอง ทั้งนี้ หากผู้ใช้จำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนที่ได้ทำการสมัครเรียนไปยังอีเมลบัญชีอื่น ผู้ใช้ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่เราโดยการพิจารณาของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

เรามีเงื่อนไขการให้บริการอย่างไร

 

การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงวิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้ในเว็ปไซต์ และผู้ใช้จะสามารถเริ่มใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้ได้ลงทะเบียน ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว

 

ผู้ใช้สามารถใช้บริการของเราได้เมื่อผู้ใช้แสดงหลักฐานและยืนยันตัวตนตามที่เรากำหนด โดยหากเราตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง เราจะอนุมัติให้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้จะใช้บริการของเราเพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเองเท่านั้น โดยผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข โอน ให้เช่า อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ขาย รวมถึงติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 

ผู้ใช้สามารถขอรับใบรับรองการฝึกอบรมออนไลน์ (Certification) ได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่แต่ละคอร์สกำหนด ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข การออกใบรับรองและการสอบวัดผลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

 

เราไม่รับรองผลลัพธ์ หรือผลสำเร็จใด และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าทางธุรกิจ หรืออย่างอื่นใด) ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการมุ่งหวัง ที่จะได้รับจากการใช้บริการ ทั้งนี้ คำแนะนำใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากเรา หรือได้รับผ่านการใช้บริการนั้น ไม่ถือว่าเป็นการรับรอง หรือรับประกันการใช้บริการจากเราแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 

การอ้างอิงข้อความ และเอกสารใด ๆ ที่ได้กระทำการผ่านการใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง ทั้งนี้ เราไม่ถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้ รวมทั้งไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อความ เอกสาร ความคิดเห็น หรือการสื่อสารใด ๆ ที่กระทำการผ่านบริการทั้งสิ้น

 

เรามีการพัฒนา การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริการอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ส่งผลให้เรามีความจำเป็นต้องลบ ปฏิเสธ จำกัดการให้บริการโดยเราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในบางกรณีเราอาจจะรวบรวมความคิดเห็น หรือคำแนะนำของผู้ใช้ได้ตามที่เราเห็นสมควร

 

เราขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการหากเราตรวจพบว่า การใช้บริการมีวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเอื้อให้มีการดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้อื่น หรือกรณีที่ผู้ใช้ได้สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

เราจะไม่รับผิดจากการใช้บริการ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด เช่นการเกิดอันตรายใด ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือการสูญหายของข้อมูล รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้บริการ อันเนื่องจากการกระทำของบุคคลที่สาม

 

เรามีอำนาจในการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการใช้บริการของผู้ใช้ โดยการตัดสินของเราถือเป็นที่สุด และในกรณีที่พบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือการกระทำทุจริตใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด หรือการที่ผู้ใช้ยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้น เรามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือเพิกถอนสิทธิ์ดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเราไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยุติบัญชีของผู้ใช้ รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามที่เราเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

 

การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือดำเนินการใดที่ผิดเงื่อนไขเรื่องลิขสิทธิ์ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้

 

การใช้งานที่ละเมิดสิทธิ์ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ที่ทำให้เราได้รับความเสียหาย

 

การเผยแพร่ไวรัส, ส่งสแปม, ดักจับข้อมูลซึ่งปรากฏเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเรา

 

การพยายามเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของเราหรือบุคคลอื่น หรือทำการเขียนสคริปต์สร้างข้อความในลักษณะที่จะแทรกแซง หรือสร้างความเสียหายแก่สมาชิกรายอื่น

 

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

 

เรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ผู้ใช้สมัครลงทะเบียนเรียนกับเรา เนื่องจาก เราต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการทำสัญญา การให้บริการแก่ผู้ใช้ และต้องส่งข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ใช้ไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา อาจมีผลกระทบต่อหน้าที่ของเราตามกฎหมาย หรืออาจทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง และ/หรือ อาจทำให้มีข้อขัดข้อง ไม่สมบูรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงเงื่อนไขในสัญญาระหว่างเรากับผู้ใช้ได้ หรือในบางกรณีเราอาจไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนเรียนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการลงทะเบียนเรียน หรือยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (แล้วแต่กรณี)

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอม โดยเราจะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอม มาเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครเรียน ซึ่งผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนด หรือที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เท่านั้น โดยในกรณีที่เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในลักษณะ และ/หรือ วัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับที่กำหนดใน ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้รับบริการ เราจะจัดให้มีประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และประกาศให้ผู้ใช้ทราบทางเว็ปไซต์หรือมีหนังสือไปยังผู้ใช้ทางอีเมลเพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว

 

 

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์

 

เนื้อหาในคอร์สเรียน ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงในบริการของเรา (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นทรัพย์สินและเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และอาจมีบางส่วนเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยการให้บริการนี้ ไม่มีส่วนใดเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรืออนุญาตให้ทำสำเนา ลอกเลียนแบบ อ้างสิทธิ์ จากทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในเชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่จะทำให้เราได้รับความเสียหายในเชิงธุรกิจ

 

ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยการไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ลอกเลียน ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข เรียบเรียง ขาย มีไว้เพื่อขาย เช่า มีไว้เพื่อเช่า เสนอขาย เสนอเช่า จัดพิมพ์เนื้อหา reverse engineer รวมถึงกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า หรือระโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา และจากเจ้าของลิขสิทธิ์

 

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ ปล่อย virus worm spyware computer code file หรือ program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม ระบบของเรา

 

ผู้ใช้ตกลงไม่ทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่น หรือส่งไปยัง Newsgroups User การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้กับเครื่องเซิฟเวอร์สำหรับให้บริการของเรา

 

 

ผู้ใช้จะชำระเงินได้อย่างไร

 

ผู้ใช้สามารถเลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ QR code ทั้งนี้ สำหรับกรณีการชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการนับจากวันที่เราได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

 

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้อันเกิดจากการโอนเงินไม่ถูกต้อง

 

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระแล้วคืนให้แก่ผู้ใช้ในกรณีที่เกิดการยกเลิกการใช้บริการโดยเป็นความผิดของผู้ใช้ หรือในกรณีที่ผู้ปกครองใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้านการสมัครลงทะเบียนของผู้ใช้ภายหลังจากที่ผู้ใช้ได้เริ่มเรียนแล้ว

 

 

นโยบายคืนเงิน

 

เราจะรับผิดชอบคืนเงินค่าบริการตามดุลยพินิจของเรา ในกรณีผู้ใช้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ขอยกเลิกการเรียน/การใช้บริการโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเปิดทำการสอนในวิชาที่สมัครเรียนนั้น หรือก่อนการล็อคอินเข้าเรียนครั้งแรก หรือก่อนการใช้บริการ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการขอคืนเงินคอร์สเรียนออนไลน์และเวิร์กชอปที่ระบุใน

 

https://bit.ly/3TthWmq

 

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการ ในกรณีที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าการยกเลิกการใช้บริการเป็นความผิดของผู้ใช้ หรือในกรณีที่ผู้ปกครองใช้สิทธิ์โต้แย้งคัดค้านการสมัครลงทะเบียนของผู้ใช้ภายหลังจากที่ผู้ใช้ได้เริ่มเรียนแล้ว

 

 

การต่ออายุการใช้บริการ

 

ระยะเวลาในการใช้บริการ/การเรียนในแต่ละคอร์ส จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละบริการ/คอร์สกำหนดขึ้น ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าเรียน/ใช้บริการนั้นได้ โดยเมื่อใกล้ถึงกำหนดหมดอายุการใช้งาน เราอาจจะติดต่อผู้ใช้เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทำการต่ออายุการใช้บริการได้ก่อนหมดอายุการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีหน้าที่ติดต่อกับเรา เพื่อแจ้งความประสงค์การต่ออายุการใช้บริการ ดังนั้น หากเราไม่ได้ติดต่อ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้ และผู้ใช้ไม่สามารถต่ออายุการใช้บริการได้ทันตามกำหนดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้อันเป็นผลมาจากการหมดอายุการใช้บริการ

 

 

การยกเลิกการใช้บริการ

 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะมีอายุตลอดการเป็นสมาชิก หรือจนกว่าผู้ใช้จะยกเลิกการเป็นสมาชิก เว้นแต่กรณีที่บัญชีสมาชิกของผู้ใช้ไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน 6 (หก) ปี เราขอสงวนสิทธิ์ปิดบัญชีของผู้ใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

 

หากผู้ใช้ทำผิดเงื่อนไขในการใช้บริการในข้อใดข้อหนึ่ง เราสามารถปิดบัญชีและระงับการใช้บริการของผู้ใช้ได้ทันที

 

เมื่อผู้ใช้ยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือกรณีที่บัญชีของผู้ใช้ถูกปิดแล้ว เราจะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้ 2 ปี นับถัดจากปีที่ผู้ใช้ยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือการปิดบัญชี แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต การละเมิดลิขสิทธิ์

 

หากผู้ใช้เชื่อว่าบัญชีของผู้ใช้ถูกยุติการใช้งานด้วยความผิดพลาดผู้ใช้สามารถต่อต่อได้ที่  081 297 6526

 

 

ข้อจำกัดความรับผิด

 

ผู้ใช้รับทราบว่าเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงการใช้บริการของผู้ใช้ และ/หรือบล็อกการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ หากเราพิจารณาว่าผู้ใช้ได้ละเมิด ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ทั้งนี้ ขอบเขตความรับผิดชอบของเราจะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ผู้ใช้ได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและหรือบริการเท่านั้น

 

 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือบริการทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ หรือแม้แต่ในกรณีที่มีกฎหมายใหม่เกิดขึ้น ดังนั้น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราวเมื่อเข้าใช้บริการ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้นและจะขอคำยินยอมจากผู้ใช้ในกรณีที่จำเป็นด้วยเช่นกัน

 

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน นอกจากนี้ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะถูกประกาศขึ้นในอนาคต เป็นเหตุให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเช่นว่านั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับได้ หรือเป็นโมฆียะ หรือเป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเฉพาะส่วนนั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับ หรือเป็นโมฆียะ หรือตกเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนที่เหลือซึ่งยังคงมีผลบังคับอยู่ และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

 

การติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเรา

 

เราจะดำเนินการติดต่อ แจ้งข้อมูล ข่าวสาร ที่ผู้ใช้ควรทราบผ่านช่องออนไลน์เป็นหลัก โดยหากผู้ใช้มีปัญหาการใช้บริการ หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการ สามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร 081 297 6526

 

ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565